Peníze školám - Šablony

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole J. Š. Baara, Jírovcova 967/9/a, České Budějovice v souladu se školním vzdělávacím programem Škola dětem – děti škole.

 

Projektový záměr

Název projektu: Podpora ICT a jazyků
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Název/obchodní firma zadavatele: Základní škola J. Š. Baara, Jírovcova 967/9/a, České Budějovice
Sídlo/místo podání: České Budějovice, Jírovcova 967/9/a
IČO: 60077417
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Mgr. Vladimír Čunát, ředitel ZŠ

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole J. Š. Baara, Jírovcova 967/9/a, České Budějovice v souladu se školním vzdělávacím programem Škola dětem – děti škole.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo těmito procesy:

    1. Metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků:

4 učitelé se zúčastní metodického kurzu pro učitele cizích jazyků a min. 15 učitelů se celkem ve 40 případech zúčastní školení pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.

  1. Tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce:

Tímto směrem bude zaměřena hlavní část projektového záměru školy. Obě budovy školy jsou propojeny počítačovou sítí a počítače připojeny na internet. V současné době je ve škole využíváno 10 interaktivních tabulí typu Smart Board, se kterými pracuje část učitelů z I. stupně a také z II. stupně v některých předmětech. Využívány jsou některé interaktivní programy a učebnice. Naším cílem je rozšířit počet interaktivních tabulí (do učeben jazyků a učebny přírodovědných předmětů), nakoupit notebooky pro pedagogické pracovníky a také počítače do učeben (celkem cca 30 ks). Přírodovědnou učebnu a dvě učebny jazyků počítačů chceme vybavit vždy pěti netbooky propojenými s interaktivní tabulí. Přírodovědná učebna bude navíc vybavena několika sadami měřících přístrojů pro využití při laboratorních pracích. Veškeré tyto tabule,přístroje a počítače budou vybaveny potřebným operačním systémem a výukovým a dalším software.

Pro zkvalitnění a zpestření výuky chceme vytvořit celkem 1200 digitálních učebních materiálů, z toho:

  • 72 DUM v oblasti čtenářské a informační gramotnosti,
  • 288 DUM v oblasti výuky cizích jazyků a
  • 840 DUM v oblasti ICT.

Přínos projektu:

Zvýšení počtu a kvality moderních učebních pomůcek a materiálů (3 interaktivní tabule, 33 ks počítačů (notebooky pro učitele a počítače do učeben), 15 netbooků pro žáky do učeben, 6 sad měřícíh přístrojů pro výuku přírodovědných předmětů, softwarové vybavení interaktivních tabulí, učeben, netbooků, notebooků.

Bude vytvořeno a následně ověřeno ve výuce 1200 digitálních učebních materiálů

Většina učitelů se naučí pracovat s moderními vyučovacími pomůckami, naučí se vytvářet vlastní digitální učební materiály a využívat je při výuce.

Dojde k zefektivnění a zkvalitnění výuky, ke zvýšení kompetencí v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, jazyků a ICT.

logo spp


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti