1. Žáci jsou povinni chovat se ke každému slušně, neničit školní majetek, respektovat školní řád.

2. Kdo poruší ustanovení školního řádu, dostane žlutou kartu, kterou si nalepí do žákovské knížky.

3. Žlutou kartu předá žákovi třídní učitel po písemném požádání konkrétním učitelem, který porušení školního řádu zjistil.

4. Kdo dostane žlutou kartu, může dosáhnout jejího zrušení, pokud na ni získá za vzornou práci a příkladné chování 5 podpisů od učitelů. Mezi těmito podpisy nesmí chybět podpis učitele, na jehož žádost byla žlutá karta vydána.

5. U dětí na I. stupni ZŠ může třídní učitel udělit postupně všech 5 podpisů na žlutou kartu sám.

6. Žák může obdržet za své chování více žlutých karet od různých či stejných učitelů.

7. Nevyruší-li žák získanými podpisy udělené žluté karty, rozhodne o jeho potrestání pedagogická rada.

8. Karta se udělí za:

  • urážky učitelů i žáků, vulgární a neuctivé vyjadřování v přítomnosti učitele
  • vandalismus, ničení školního majetku, znečišťování prostor školy, plivání apod.
  • ohrožování bezpečnosti své i druhých, za svévolné ubližování druhým
  • neuposlechnutí důležitého příkazu (žádosti) učitele po opětovném důrazném vyzvání konkrétního žáka

9. Učitelé kartu podepíší za:

  • dlouhodobější vzorné chování a práci ve třídě při vyučování i o přestávkách
  • mimořádnou aktivitu, popřípadě za příkladný čin žáka.

10. Metoda žluté karty byla projednána a schválena na pedagogických poradách 7. dubna a 21. listopadu 1998, aktualizována 1. 9. 2005.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti