• Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Průběžná komunikace a kontakty s rodinami klientů.

 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro rodiče a pedagogické pracovníky školy.

 • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí.

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.

 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů.

 • Poradenství pro oblast užívání kompenzačních a jiných pomůcek.

 • Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu.

 • Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních.

 • Realizace speciálních cvičení – Metoda instrumentálního obohacování R. Feuersteina, Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina

 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole.

 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.

 • Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).

 • Koordinace činností asistentů pedagoga na škole.

 • Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole.

 • Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy.

 • Konzultace a přímé metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

 • Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

 • Participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy.

 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními na přípravě úprav maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Participace na úpravách školního vzdělávacího programu.

 • Příprava konzultací a poradenských aktivit pro rodiče a pedagogy a vyhodnocování těchto aktivit.

 • Vzdělávání.

 • Účast na poradách školy.

 • Publikační činnost a prezentace školy.

 • Dokumentace a administrativa.


Pro zaměstnace školy: technická podpora - www administrace - Microsoft Teams - portál Office 365 - e-mail

Prohlášení o přístupnosti