Informační systém

Bakaláři

Změny v rozvhu

Suplování

Přehled pro žáky

Rozvrh hodin

Kontakty pro rodiče

Kontakty

Nejnovější aktuality

Nadcházející události

Čl. 1 Předmět příspěvku a plátci

Příspěvek na školní družinu platí všichni zákonní zástupci dětí, které navštěvují školní družinu v Základní škole J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, 370 01 České Budějovice. 

Čl. 2 Sazba příspěvku

Příspěvek činí 150,- Kč za dítě a kalendářní měsíc, ve kterém dítě alespoň jednou využilo služeb školní družiny na základě přihlášky zákonných zástupců.

Čl. 3 Osvobození 

Příspěvek může být snížen nebo prominut na základě žádosti zákonného zástupce pokud

  1. a) dítě nebo žák je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu par. 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
  2. b) dítě nebo žák má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního předpisu par. 37 až 39 a par. 43 zákona č. 117/1995 Sb. a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli školy. 

Čl. 4 Splatnost a způsob úhrady

Příspěvky jsou splatné do 15. dne daného měsíce. Příspěvek je placen bezhotovostně buď formou trvalého příkazu, souhlasem k inkasu a vkladem hotovosti na účet, nebo hotově vychovatelkám ve školní družině.

Nebudou-li příspěvky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou uplatněny sankce dle obecně závazných předpisů. Neplacení příspěvku může vést k vyloučení dítěte ze školní družiny.

Tento předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015

Mgr. Vladimír Čunát, ředitel školy


"Kdyby se člověk přiučil každou hodinu byť jen jediné poučce nějaké vědy, jen jedinému pravidlu řemeslné práce, jen jedinému půvabnému příběhu z dějin anebo přísloví (a že to lze zcela bez námahy, je zřejmé), jak veliký, ptám se, z toho vzejde poklad vzdělání?"

- Jan Amos Komenský


 

Dětský pěvecký sbor

logo carmina

Dětský folklórní soubor

logo barovace

Projekty

logo spp

logo czk


Pro zaměstnace školy: technická podpora - e-mail - www administrace